• شوراي ثبت وقايع حياتي
  • اين شورا در رابطه با 4 اتفاق مهم(تولد، فوت، ازدواج و طلاق) فعاليت مي­کند.
    در رابطه با ثبت وقايع حياتي مرگ، طلاق، ازداواج و تولد جلساتي در اين خصوص در فرمانداري شهرستان همدان با توجه به نياز تشکيل مي­گردد و دبير جلسه اداره ثبت احوال مي­باشد جلسات اين شورا 6 مورد در سال تشکيل مي­گردد.اين آمار و ثبت وقايع جهت برنامه­ريزي­هاي حکومتي و دولتي در جامعه مؤثر مي­باشند.